X
हाम्रो वेबसाइट हालै मात्र अBfवधिक गरिएको छ । केहि त्रुटि देखिए प्रतिक्रियाrepo upload दिनुहोला ।

  • Constituent Assembly Building
  • Constituent Assembly

संविधानसभा कार्यतालिका

  • CA Event
  • 2071-07-10जुनसुकै माध्यमबाट आएका सुझाव संकलन गर्ने ।
  • 2071-07-10मा० सदस्यहरु आ– आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र र मुलुकका विभिन्न भागमा जाने र जनताका राय सुझाव लिने ।