X
हाम्रो वेबसाइट हालै मात्र अBfवधिक गरिएको छ । केहि त्रुटि देखिए प्रतिक्रिया दिनुहोला ।

  • Constituent Assembly Building
  • Constituent Assembly

संविधानसभा कार्यतालिका

  • CA Event
  • 2071-06-01संविधानको पहिलो मस्यौदा लाई अन्तिम रुप दिई जनताको राय प्रतिक्रियाको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने । (२०७१ असोज मसन्त सम्म)
  • 2071-06-01नागरिक सम्बन्ध संविधान सुझाव समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदा माथि जनताको राय सुझाव लिने अन्तिम समय सीमा तोकी कार्ययोजना तयार गर्ने । (२०७१ असोज मसन्त सम्म)