X
हाम्रो वेबसाइट हालै मात्र अBfवधिक गरिएको छ । केहि त्रुटि देखिए प्रतिक्रिया दिनुहोला ।

  • Constituent Assembly Building
  • Constituent Assembly

संविधानसभा कार्यतालिका

  • CA Event
  • 2071-10-08राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने । २०७१ माघ ८ गते सम्म
  • 2071-10-01पारित संविधानको प्रमाणिकरण प्रति तयार गरी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्ने र अध्यक्षले विधेयक प्रमाणित गर्ने । २०७१ माघ ८ गते सम्म